در زندگی هرکس یک نفر باید باشد....
 
مرد یا زن بودنش مهم نیست...
 
 
فقط باید یک نفر باشد....
 
 
 
یک آدم....
 
 
یک دوســــــت ...
 
یک همـــــــدم ...
 
یک رفیـــــــــق ...
 
یک نفـر که جــویای حالــت باشد ...
 
که نگرانــت باشد ...
 
که تو را بهتــــر ازخـــــودت بشناسد ...
 
یک نفر که شماره اش را بگیری و بگویی حالم بد است ..
 
شنیدن همین یک جمله کافیست تاکار و زندگی اش را تعطیل کند ... 
 
و خودش را به تو برساند ...
 
آخر خوشبختــیست !!
 
یک نفر درزنـــدگیت باشد ...
 
که تنها...نباشی ...
 
که تنها نمـــانی ...
   
منبع : ☠ ریــــــــــــدنی های دیدنی☠یک نفر باید باشد...یکی که آدم را بلد باشد...
برچسب ها : باید باشد